799 грн.

Книга з МСФЗ

від 3-х і вище знижка 10%
Авторський колектив: С. Я. Зубілевич, О. І. Мазіна, С. А. Рогозний, О. В. Карпачова, О. О. Дядюн

Посібник призначений для головних бухгалтерів, фінансистів та аудиторів, які складають, перевіряють або використовують фінансову звітність за МСФЗ у своїй професійній діяльності. Посібник стане у пригоді науковцям, викладачам та студентам вищих навчальних закладів, а також особам, які самостійно вивчають міжнародну практику ведення обліку та складання фінансової звітності.
ЗМІСТ:
Передмова
Глава 1. Вступ до МСФЗ
1.1. Походження МСФЗ. Їх застосування в Україні та світі
1.2. Концептуальна основа фінансової звітності
Глава 2. Складові фінансової звітності
2.1. Ідентифікація фінансової звітності
2.2. Звіт про фінансовий стан
2.3. Звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід
2.4. Звіт про зміни у власному капіталі
2.5. Звіт про рух грошових коштів
2.6. Примітки до фінансових звітів
Глава 3. Загальна та нефінансова інформація у фінансовій звітності
3.1. Загальні характеристики суб’єкта, що звітує
3.2. Оцінка економічного середовища та здатності підприємства продовжувати діяльність
3.3. Виклад застосованих облікових політик та облікових оцінок
3.4. Облікові оцінки та виправлення помилок
Глава 4. Матеріальні та інші нефінансові активи підприємства
4.1. Основні засоби
4.2. Інвестиційна нерухомість
4.3. Нематеріальні активи
4.4. Необоротні активи на продаж та групи вибуття
4.5. Запаси
4.6. Біологічні активи
4.7. Орендовані необоротні активи
Глава 5. Фінансові інструменти
5.1. Загальні характеристики фінансових інструментів
5.2. Фінансові інвестиції підприємства
5.3. Гроші та їх еквіваленти
5.4. Кредити та позики
5.5. Оренда у обліку та звітності орендодавця
5.6. Оцінка фінансових ризиків та управління ними
Глава 6. Інші зобов’язання та забезпечення
6.1. Розрахунки з персоналом
6.2. Програми пенсійного забезпечення
6.3. Забезпечення, умовні зобов’язання та активи
Глава 7. Доходи, витрати та результати діяльності
7.1. Доходи від основної діяльності
7.2. Державні гранти
7.3. Собівартість та інші операційні витрати
7.4. Податок на прибуток
Глава 8. Додаткові вимоги до оцінок та розкриття у фінансовій звітності
8.1. Зменшення корисності активів
8.2. Справедлива вартість
8.3. Пов’язані особи
8.4. Валютні курси
8.5. Події після звітної дати
8.6. Операційні сегменти
Глава 9. Міжнародні стандарти про окремі види фінансової звітності
9.1. Перше застосування МСФЗ
9.2. Проміжна фінансова звітність
9.3. Основи складання консолідованої фінансової звітності
Додатки
Книга МСФЗ
Введіть Ваші дані в поля