Трансформація за МСФЗ

Трансформація фінансової звітності згідно з МСФЗ

 

У загальному розумінні трансформація фінансової звітності – це сукупність процедур перетворення фінансової інформації, складеної за одними правилами (наприклад, П(С)БО) на звітні дані за іншими правилами (наприклад, МСФЗ). Безпосередньо стандартом, що містить вимоги до трансформації є МФСЗ (IFRS) 1 «Перше застосування МСФЗ». Для виконання вимог цього стандарту, а також кожного окремого МСФЗ необхідно:

  • визнати все те, що має бути визнаним за МСФЗ (наприклад, готова продукція за собівартістю, торговельна кредиторська заборгованість, кошти в банках);
  • списати або знецінити ті елементи, що не відповідають критеріям, встановленим МСФЗ (наприклад, МНМА, об’єкти соціальної сфери);
  • перекласифікувати ті статті, які належить відобразити іншим чином(наприклад, коштовні комплектуючі перенести із запасів до капітальних інвестицій);
  • переоцінити можливе (основні засоби, визначивши переоцінену вартість на дату переходу як доцільну собівартість).

Важливо розуміти, що виконання зазначених процедур задля складання МСФЗ – звітності і безпосередньо трансформація – тривалий процес, який складається з декількох послідовних етапів з урахуванням певних правил-принципів.

1)Підготовка проформи звітності з примітками за МСФЗ

2)Формування основної трансформаційної таблиці

3)Присвоєння нових назв українським рахункам обліку (меппінг)

4)Створення попереднього балансу і звіту про прибутки і збитки до виконання коригувань

5)Визначення всіх суттєвих статей звітності для розкриттів

6)Заповнення з основної трансформаційної таблиці показників тих приміток, які не вимагають значних розрахунків

7)Формування допоміжних трансформаційних таблиць

8)Перенесення в основну трансформаційну таблицю коригувань з усіх допоміжних трансформаційних таблиць

9)Перенесення даних допоміжних трансформаційних таблиць у відповідні примітки

10)Проведення інших трансформаційних коригувань і розрахунок фінальних показників Звіту про фінансовий стан

11)Побудова Звіту про власний капітал та Звіту про рух грошових коштів

12)Побудова додаткових приміток відповідно до вимог МСФЗ

Трансформація за МСФЗ

Описание проекта (уривок)

Project Type Project Type
Project Size Project Size
Completion Date Completion Date
Contract Price Contract Value
Client Client