Міжнародні стандарти фінансової звітності та практика їх застосування(64 ак.години)

Практичний курс (64 ак. годин):

«Міжнародні стандарти фінансової звітності та практика їх застосування»

 

№ п/п Зміст
  День 1
  I.                Загальна частина
1.1 Загальні питання переходу
1.2 Склад та структура фінансової звітності за МСФЗ
1.3 Облікова політика, облікові оцінки та виправлення помилок (МСБО 8)
  II.              Баланс
2.1 Основні засоби (МСБО 16)
2.2 Нематеріальні активи  (МСБО 38)
2.3 Інвестиційна нерухомість (МСБО 40)
2.4 Групи вибуття та припинена діяльність (МСФЗ 5)
  День 2
2.5 Запаси (МСБО 2)
2.6 Оренда (МСФЗ 16)
2.7 Зменшення корисності активів (МСБО 36)
2.8 Сільське господарство та біологічні активи (МСБО 41)
  День 3
2.9 Фінансові інструменти: визнання та класифікація(МСБО 32, 39, МСФЗ 7, 9)
2.10 Кредити та позики: дисконтування та облік
2.11 Грошові кошти та їх еквіваленти, звіт про рух коштів (МСБО7)
2.12 Фінансові ризики та розкриття до них (МСФЗ 7)
  День 4
  III.            Операції та їх результати
3.1 Доходи діяльності (МСФЗ 15)
3.2 Державні гранти (МСБО 20)
3.3 Витрати діяльності
3.4 Розрахунки з працівниками (МСБО 19, 26)
  День 5
3.5 Витрати на фінансування (МСБО 23)
3.6 Податок на прибуток (МСБО 12)
  IV.            Інші питання переходу
4.1 Забезпечення, умовні активи та зобов’язання (МСБО 37)
4.2 Події після звітної дати (МСБО 10)
4.3 Вплив змін валютних курсів (МСБО 23)
4.4 Справедлива вартість
  День 6
4.5 Проміжна фінансова звітність (МСБО 34)
4.6 Сегментна звітність (МСФЗ 8)
  V.              Алгоритм переходу на МСФЗ
5.1 Перше застосування МСФЗ (МСФЗ 1)
5.2 Основні різниці між МСФЗ та П(С)БО
5.3 Алгоритм трансформація фінансової звітності відповідно до МСФЗ
  День 7
  VI.            Бізнес-комбінації
6.1 Фінансові інвестиції (МСБО 28, МСФЗ 11, 12)
6.2 Окрема фінансова звітність (МСБО 27)
6.3 Розкриття інформації про пов’язані особи (МСБО 24)
6.4 Об’єднання бізнесів (МСФЗ 3)
6.5 Підготовка консолідованої фінансової звітності (МСФЗ 10)
  День 8
  VII.          Підсумки та тестування
7.1 Повтор основних аспектів застосування МСФЗ
7.2 Складання фінального тесту

Є питання – телефонуй

(099)231 75 76 (063)498 09 86

або залишай свій контактний номер і ми передзвонимо

Міжнародні стандарти фінансової звітності та практика їх застосування(64 ак.години)

Практичний курс (64 ак. годин): «Міжнародні стандарти фінансової звітності та практика їх застосування»   № п/п Зміст   День 1   I.                Загальна частина 1.1 Загальні питання переходу 1.2 Склад та структура фінансової звітності за МСФЗ 1.3 Облікова політика, облікові оцінки та виправлення помилок (МСБО 8)   II.              Баланс 2.1 Основні засоби (МСБО 16) 2.2.