Глава 7. Доходи, витрати та результати діяльності

Глава 7Доходи, витрати та результати діяльності

7.1. Доходи від основної діяльності
7.2. Державні гранти
7.3. Собівартість та інші операційні витрати
7.4. Податок на прибуток

7.1. Доходи від основної діяльності

Будь-яке підприємство, що реалізує продукцію, товари або надає послуги, мусить коректно визнавати доходи, отримані в результати таких операцій. Визнані доходи мають ключове значення для бізнесу, оскільки покривають витрати, забезпечують виконання зобов’язань підприємства перед іншими суб’єктами та бюджетом, а також саме вони є базою для розрахунку прибутку. Своєю чергою, примноження прибутку у довгостроковій перспективі залежить від всебічного аналізу джерел отримання доходів та ухвалених раціональних рішень щодо розподілу доходу. В умовах застосування МСФЗ важливо розуміти сутність доходів, критерії для їх визнання, а також алгоритм відображення у фінансовій звітності.

Нові підходи до визнання доходу

З 1 січня 2018 р. набрав чинності новий МСФЗ (IFRS) 15 «Доходи від договорів з клієнтами». Сутність доходу, окреслена в стандарті, збігається з підходом Концептуальної основи. Отже, отримання доходу передбачає збільшення економічних вигід протягом звітного періоду у формі надходження чи покращення активів, або зменшення зобов’язань, результатом чого є збільшення власного капіталу, за винятком збільшення, пов’язаного з отриманням внесків від учасників власного капіталу.

При цьому сфера застосування МСФЗ 15 є ширшою за попередній МСБО (IAS) 18 «Дохід» (схема 7.1.1).

Схема 7.1.1. Сфера застосування МСФЗ 15

Зазначимо, що підприємство має застосовувати МСФЗ 15 до договору, тільки якщо контрагентом за цим договором є клієнт, тобто сторона, яка уклала договір про отримання товарів чи послуг, які вважаються результатом звичайної діяльності цього підприємства, в обмін на компенсацію.

Ключовою особливістю МСФЗ 15 є застосування 5-рівневої моделі (the five-step model) визнання доходів (схема 7.1.2). 

Схема 7.1.2. П’ятирівнева модель визнання доходів

Звертаємо увагу, що основний принцип наведеної моделі такий: підприємство визнає дохід (виручку) з метою відображення передачі товарів або послуг покупцеві за вартістю відшкодування, яке підприємство розраховує отримати в обмін на товари та послуги.