МСФЗ:короткий курс для практиків

У книзі МСФЗ:короткий курс для практиків. Перехід на МСФЗ є глобальним трендом. І ми не можемо його ігнорувати, особливо в контексті задекларованого євроатлантичного курсу розвитку України.

До вашої уваги книга “МСФЗ: Короткий курс для практиків”, у якій подано витяги з оприлюдненої фінансової звітності реальних підприємств, підготовленої за МСФЗ. Ці компанії можуть бути прикладами для тих вітчизняних суб’єктів господарювання, які перебувають у процесі переходу до звітування за міжнародними стандартами. На думку авторів, обрані приклади з реальних звітів найбільшою мірою відповідають встановленим вимогам МСФЗ.

МСФЗ:короткий курс для практиків

МСФЗ:короткий курс для практиків

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА
ГЛАВА 1. Вступ до МСФЗ
1.1. Походження МСФЗ. Їх застосування в Україні та світі
1.2. Концептуальна основа фінансової звітності
ГЛАВА 2. Складові фінансової звітності
2.1. Ідентифікація фінансової звітності
2.2. Звіт про фінансовий стан
2.3. Звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід
2.4. Звіт про зміни у власному капіталі
2.5. Звіт про рух грошових коштів
2.6. Примітки до фінансових звітів
МСФЗ:короткий курс для практиків

ГЛАВА 3.  Загальна та нефінансова інформація у фінансовій звітності

3.1. Загальні характеристики суб’єкта, що звітує
3.2. Оцінка економічного середовища та здатності підприємства продовжувати діяльність

3.3. Виклад застосованих облікових політик та облікових оцінок

3.4. Облікові оцінки та виправлення помилок
ГЛАВА 4. Матеріальні та інші нефінансові активи підприємства
4.1. Основні засоби
4.2. Інвестиційна нерухомість
4.3. Нематеріальні активи
4.4. Необоротні активи на продаж та групи вибуття
4.5. Запаси
4.6. Біологічні активи
4.7. Орендовані необоротні активи
ГЛАВА 5. Фінансові інструменти
5.1. Загальні характеристики фінансових інструментів
5.2. Фінансові інвестиції підприємства
5.3. Гроші та їх еквіваленти
5.4. Кредити та позики
5.5. Оренда у обліку та звітності орендодавця
5.6. Оцінка фінансових ризиків та управління ними
ГЛАВА 6. Інші зобов’язання та забезпечення
6.1. Розрахунки з персоналом
6.2. Програми пенсійного забезпечення
6.3. Забезпечення, умовні зобов’язання та активи
ГЛАВА 7. Доходи, витрати та результати діяльності
7.1. Доходи від основної діяльності
7.2. Державні гранти
7.3. Собівартість та інші операційні витрати
7.4. Податок на прибуток
ГЛАВА 8. Додаткові вимоги до оцінок та розкриття у фінансовій звітності
8.1. Зменшення корисності активів
8.2. Справедлива вартість
8.3. Пов’язані особи
8.4. Валютні курси
8.5. Події після звітної дати
8.6. Операційні сегменти
ГЛАВА 9. Міжнародні стандарти про окремі види фінансової звітності
9.1. Перше застосування МСФЗ
9.2. Проміжна фінансова звітність
9.3. Основи складання консолідованої фінансової звітності
ДОДАТКИ(МСФЗ:короткий курс для практиків)

Приклади глав книги