Глава 5. Фінансові інструменти

Глава 5. Фінансові інструменти

5.1. Загальні характеристики фінансових інструментів
5.2. Фінансові інвестиції підприємства
5.3. Гроші та їх еквіваленти
5.4. Кредити і позики
5.5. Оренда в обліку та звітності орендодавця
5.6. Оцінка та управління фінансовими ризиками

 

5.1. Загальні характеристики фінансових інструментів

 

Розвитку світових фінансових ринків властива активна участь суб’єктів господарювання у здійсненні фінансових операцій різного характеру. Такі операції суттєво впливають на підготовку звітності компаніями у фінансовій сфері. Проте для більшості суб’єктів, які працюють в інших секторах економіки, поняття фінансових інструментів також є актуальним. Система міжнародних стандартів фінансової звітності містить декілька стандартів, що визначають порядок первісного визнання та подальшого обліку фінансових інструментів, а також розкриття відповідної інформації. Тому важливо розуміти, які зі стандартів є актуальними на сьогодні і якими основними правилами мають керуватися підприємства при формуванні інформації про фінансові інструменти.

 

Сутність та регулювання фінансових інструментів

 

Під фінансовим інструментом МСФЗ розуміють будь-який договір, в результаті якого виникає фінансовий актив у одного підприємства та фінансове зобов’язання або інструмент капіталу в іншого підприємства (схема 5.1.1).

 

Схема 5.1.1. Сутність фінансових інструментів

 

Фінансові активи та зобов’язання виникають під час операційної (в операціях купівлі-продажу товарів, надання послуг), фінансової (залучення капіталу та кредитів), інвестиційної (придбання основних засобів та часток в інших бізнесах) діяльності будь-якого підприємства. Інакше кажучи, вони є своєрідними засобами, що забезпечують рух грошових коштів підприємства.

Фінансовим інструментам присвячено низку міжнародних стандартів, чотири з яких основні (таблиця 5.1.1). Кожен з них зачіпає окремі аспекти обліку та відображення у звітності операцій з фінансовими інструментами. Проте маємо звернути вашу увагу на те, що найбільш актуальним на сьогодні є МСФЗ 9, який набув чинності з 1 січня 2018 року і потребував глибокого аналізу при його впровадженні. Важливо розуміти, що МСФЗ 9 замінює ключові підходи, окреслені в МСБО 39.

 

Таблиця 5.1.1

Регулювання фінансових інструментів у межах міжнародних стандартів

Стандарт Сфера регулювання
МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання»: принципи для подання ФІ як зобов’язань або власного капіталу і для згортання ФА і ФЗ; класифікація ФІ як ФА, ФЗ та ІВК; класифікація пов’язаних з ФІ відсотків, дивідендів, збитків та прибутків, а також ідентифікація обставин, за яких слід згортати ФА та ФЗ